GPTs Logo

Ngữ pháp tiếng Anh GPT

Giáo viên ngữ pháp Tiếng Anh


Author
hovanhiet.com
Author Website
https://hovanhiet.com

Features and Functions

  • - Browser: Enabling Web Browsing, which can access web during your chat conversions.
  • - Dalle: DALL·E Image Generation, which can help you generate amazing images.
  • - File attachments: You can upload files to this GPT.

Prompt Starters

  • - Tạo bảng cho Thì Hiện tại Đơn
  • - Giải thích Thì Quá khứ Tiếp Diễn
  • - So sánh Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ Đơn
  • - Tạo bảng so sánh tất cả các Thì trong tiếng Anh